网站首页技术中心 > HED8OP-2X/100K14S力士乐HDE8系列压力开关订货资料
HED8OP-2X/100K14S力士乐HDE8系列压力开关订货资料
更新时间:2024-03-11 点击量:159

HED8OP-2X/100K14S力士乐HDE8系列压力开关订货资料

力士乐液压传动技术已经广泛应用于很多工程技术领域,由于液压系统所服务的主机的工作循环、动作特点等各不相同,相应的各液压系统的组成、作用和特点也不尽相同。以下通过对几个典型液压系统的分析,进一步熟悉各液压元件在系统中的作用和各种基本回路的组成,并掌握分析液压系统的方法和步骤。HED8OP-2X/100K14S力士乐HDE8系列压力开关订货资料

阅读一个较为复杂的液压系统图,大致可按以下步骤进行:

(1)了解设备的工艺对液压系统的动作要求;

(2)初步游览整个系统, 了解系统中包含有哪些元件,并以各个执行元件为中心,将系统分解为若干子系统。

(3)对每一子系统进行分析,搞清楚其中含有哪些基本回路,然后根据执行元件的动作要求,参照动作循环表读懂这一子系统。

(4)根据液压设备中各执行元件间互锁、同步、防干涉等要求,分析各子系统之间的联系。

(5)在全面读懂系统的基础上,归纳总结整个系统有哪些特点,以加深对系统的理解。

,组合机床液压系统

组合机床液压系统主要由通用滑台和辅助部分(如定位、夹紧)组成。动力滑台本身不带传动装置,可根据加工需要安装不同用途的主轴箱,以完成钻、扩、铰、镗、刮端面、铣削及攻丝等工序。

有液压夹紧的他驱式动力滑台的液压系统原理图,这个系统采用限压式变量泵供油,并配有二位二通电磁阀卸荷,变量泵与进油路的调速阀组成容积节流调速回路,用电液换向阀控制液压系统的主油路换向,用行程阀实现快和工进的速度换接。

,液压系统的特点

液压系统采用限压式变量泵和调速阀组成容积节流调速系统,把调速阀装在进油路上,而在回油路上加背压阀。这样就获得了较好的低速稳定性、较大的调速范围和较高的效率。而且当滑台需死挡铁停留时,用压力继电器发出信号实现快退比较方便。

采用限压式变量泵并在快进时采用差动连接, 不仅使快进速度和快退速度相同差动缸),而且比不采用差动连接的流量可诚小一倍,其能量得到合理利用,系统效率进一步得到提高。

采用电液换向阀使换向时间可调,改善和提高了换向性能。采用行程阀和液控顺序阀来实现快进与工进的转换,比采用电磁阀的电路简化,而且使速度转换动作可靠,转换精度也较高。此外,用两个调速阀串联来实现两次工进, 使转换速度平稳而无沖击。

夹紧油路中串接诚压阀,不仅可使其压力低于主油路压力,而且可根据工件夹紧力的需要来调节并稳定其压力;当主系统快速运动时,即使主油路压力低于减压阀所调压力,因为有单向阀的存在,夹紧系统也能维持其压力(保压)。夹紧油路中采用二位四通阀,它的常态位置是夹紧工件,这样即使在加工过程中临时停电,也不至于使工件松开,保证了操作安全可靠。

R901106509 HED8OP-2X/100K14S力士乐压力开关现货供应特点:

用于底板安装

用于 G1/4" 管道安装

用于法兰连接,符合 ISO 16873 标准

作为垂直叠加元件,与阀板相连接,符合 ISO 4401 标准

5 个压力等级

4 种调整类型:

/不带保护帽的调节杆

带刻度的调节杆,带/不带保护帽

带刻度旋钮

带刻度可锁定旋钮

电气连接

带有 A 设计的阀连接器

(大型方形连接器)

M12 x 1 连接器

带常闭/常开触点功能的微动开关

电流零电位转换(1 mA 2 A

压力范围经过 UL 认证,高达 350 bar

HED8OP-2X/100K14S力士乐HDE8系列压力开关订货资料:

01 柱塞式压力开关:HED8

02 :法兰连接 (ISO 16873)1) OH

底板安装: OP

管道安装: OA

03 组件系列 60 … 6960 … 69:安装和连接尺寸不变): 2X

04 :最大压力等级 50 bar 50

最大压力等级 100 bar 100

最大压力等级 200 bar 200

最大压力等级 350 bar 350

最大压力等级 630 bar 630 2)

电气连接

05 单个连接

不带连接插头,连接器 DIN EN 175301-803 K14 3)

不带连接插头;连接器 IEC 61076-2-101M12 x 1A 编码 K35 3)

调整类型:

06 内六角调节杆,不带刻度,不带保护帽 :无代码

内六角调节杆,不带刻度,带保护帽,密封: S

带刻度调节杆,不带保护帽: A 5)

带刻度调节杆,带保护帽 AS 5)

带刻度可锁定旋钮: KS 4; 5)

带刻度旋钮 KW 5)

密封材料

07 NBR 密封件: 无代码

FKM 密封件: V

低温密封件(最大 315 bar: MT

08 明文形式的更多详细信息

1) 阀板用于垂直叠加,单独订购,请参阅附件

2) 不允许用于垂直叠加,

不带低温密封件,

未经过 UL 认证

3) 连接插头,单独订购,请参阅附件

4) H 钥匙,物料号 R900008158,包括在交付范围内

5) 只能使用压力计(刻度用于指示作用)精确设置切换压力

附件

用于垂直叠加的阀板,请参阅第 12 页和第 14 页。

用于电气连接的连接插头,请参阅第 16 页。

功能、组成部分、符号

HED 8 类型的液压-电气压力开关是柱塞式压力开关。它们的基

本构成是壳体 (1)、带柱塞的安装套件 (2)、压缩弹簧 (3)、调节

元件 (4) 和微动开关 (5)

如果要监测的压力低于调定值,则操作微动开关 (5)。要监测的

压力通过节流孔 (7) 传到柱塞 (2)。柱塞 (2) 受弹簧座 (6) 支持并

克服压缩弹簧 (3) 不断变化的作用力。弹簧座 (6) 将柱塞 (2) 的运

动传输到微动开关 (5),并在达到调定压力时释放后者的压力。

这将打开或关闭电路,取决于电路的设置。弹簧座 (6) 的机械前

挡块在压力突然降低和过压的情况下,可保护微动开关 (5) 免于

受到机械损伤,并防止压缩弹簧 (3) 的过压。

注意事项:

要延长使用寿命,安装压力开关时应确保振动较小,使其免

于受到液压冲击。

638358464759304154209.jpg

638358464759616654705.jpg

638358464759772723930.jpg

638358464763679077931.jpg

R901106509 HED8OP-2X/100K14S力士乐压力开关现货供应:

R901102360 HED8OH-20/100K14

R901107128 HED8OH-20/100K14A

R901106505 HED8OH-20/100K14AS

R901109535 HED8OH-20/100K14ASV

R901099780 HED8OH-20/100K14AV

R901106498 HED8OH-20/100K14KS

R901099788 HED8OH-20/100K14KSV

R901107122 HED8OH-20/100K14KW

R901109532 HED8OH-20/100K14KWV

R901095375 HED8OH-20/100K14S

R901108268 HED8OH-20/100K14SV

R901099775 HED8OH-20/100K14V

R901125068 HED8OH-20/100K35KS

R901315927 HED8OH-20/100K35S

R901421283 HED8OH-20/100U060K14S

R901108239 HED8OH-20/100U070K14S

R901099808 HED8OH-20/200K14

R901099809 HED8OH-20/200K14A

R901107119 HED8OH-20/200K14AS

R901109530 HED8OH-20/200K14ASV

R901099790 HED8OH-20/200K14AV

R901099811 HED8OH-20/200K14KS

R901099792 HED8OH-20/200K14KSV

R901107369 HED8OH-20/200K14KW

R901125810 HED8OH-20/200K14KWV

R901102362 HED8OH-20/200K14S

R901109074 HED8OH-20/200K14SV

R901099789 HED8OH-20/200K14V

R901148816 HED8OH-20/200K35KS

R901171767 HED8OH-20/200K35S

R901270140 HED8OH-20/200P110K14S

R901139168 HED8OH-20/200P145K14S

R901139169 HED8OH-20/200P185K14S

R901099813 HED8OH-20/200U150K14V

R901099814 HED8OH-20/200U180K14V

R901099793 HED8OH-20/200U185K14V

R901101640 HED8OH-20/350K14

R901107313 HED8OH-20/350K14A

R901108236 HED8OH-20/350K14AS

R901109071 HED8OH-20/350K14ASV

R901099816 HED8OH-20/350K14AV

R901106454 HED8OH-20/350K14KS

R901099817 HED8OH-20/350K14KSV

R901107095 HED8OH-20/350K14KW

R901109069 HED8OH-20/350K14KWV

R901102713 HED8OH-20/350K14S

R901109065 HED8OH-20/350K14SV

R901099815 HED8OH-20/350K14V

R901388617 HED8OH-20/350K35

R901417246 HED8OH-20/350K35AS

R901265207 HED8OH-20/350K35S

R901128257 HED8OH-20/50F004K14SV

R901219262 HED8OH-20/50F010K14V

R901102349 HED8OH-20/50K14

R901108007 HED8OH-20/50K14A

R901107086 HED8OH-20/50K14AS

R901109050 HED8OH-20/50K14ASV

R901099798 HED8OH-20/50K14AV

R901102356 HED8OH-20/50K14KS

R901099800 HED8OH-20/50K14KSV

R901107394 HED8OH-20/50K14KW

R901109049 HED8OH-20/50K14KWV

R901102712 HED8OH-20/50K14S

R901215098 HED8OH-20/50K14SV

R901099796 HED8OH-20/50K14V

R901156058 HED8OH-20/50K35KS

R901231720 HED8OH-20/50K35S

R901101658 HED8OH-20/630K14

R901109035 HED8OH-20/630K14AS

R901109039 HED8OH-20/630K14ASV

R901136386 HED8OH-20/630K14KS

R901307873 HED8OH-20/630K14KSV

R901336213 HED8OH-20/630K14KW

R901109029 HED8OH-20/630K14S

R901101649 HED8OH-20/630K14V

R901369355 HED8OH-20=200K14

R901342162 HED8OH-20=50K14

R901232375 HED8OH-20=50K14S

R987140394 HED8OH20/350K14+PISTOKE

R901102747 HED8OP-20/100K14

R901108229 HED8OP-20/100K14A

R901107790 HED8OP-20/100K14AS

R901162988 HED8OP-20/100K14ASV

R901321355 HED8OP-20/100K14AV

R901107997 HED8OP-20/100K14KS

R901107370 HED8OP-20/100K14KW

R901106509 HED8OP-20/100K14S

R901109028 HED8OP-20/100K14SV

R901108265 HED8OP-20/100K14V

R901437159 HED8OP-20/100K35

R901206318 HED8OP-20/100K35KW

R901127492 HED8OP-20/100K35S

R901354506 HED8OP-20/100P020K14S

R901354507 HED8OP-20/100P030K14S

R901109027 HED8OP-20/100P070K14S

R901102721 HED8OP-20/200K14

R901108023 HED8OP-20/200K14A

R901108003 HED8OP-20/200K14AS

R901109024 HED8OP-20/200K14ASV

R901137607 HED8OP-20/200K14AV

R901108258 HED8OP-20/200K14KS

R901108018 HED8OP-20/200K14KW

R901109010 HED8OP-20/200K14KWV

R901107093 HED8OP-20/200K14S

R901109004 HED8OP-20/200K14SV

R901107397 HED8OP-20/200K14V

R901336909 HED8OP-20/200K35S

R901233431 HED8OP-20/200P110K14S

R901108992 HED8OP-20/200P160K14S

R901106453 HED8OP-20/350K14

R901107326 HED8OP-20/350K14A

R901091138 HED8OP-20/350K14AS

R901108531 HED8OP-20/350K14ASV

R901126082 HED8OP-20/350K14AV

R901107914 HED8OP-20/350K14KS

R901107129 HED8OP-20/350K14KW

R901122124 HED8OP-20/350K14KWV

R901102365 HED8OP-20/350K14S

R901107913 HED8OP-20/350K14SV

R901107330 HED8OP-20/350K14V

R901127494 HED8OP-20/350K35S

R901434285 HED8OP-20/350P120K14KS

R901108252 HED8OP-20/350P140K14S

R901456336 HED8OP-20/350P280K14S

R901107083 HED8OP-20/50K14

R901107999 HED8OP-20/50K14A

R901107396 HED8OP-20/50K14AS

R901123736 HED8OP-20/50K14AV

R901108012 HED8OP-20/50K14KS

R901108249 HED8OP-20/50K14KW

R901106504 HED8OP-20/50K14S

R901140517 HED8OP-20/50K14SV

R901108001 HED8OP-20/50K14V

R901131275 HED8OP-20/50K35

R901336910 HED8OP-20/50K35S

R901159161 HED8OP-20/50K35V

R901245432 HED8OP-20/50U025K14AV

R901108147 HED8OP-20/630K14

R901210429 HED8OP-20/630K14A

R901280745 HED8OP-20/630K14AS

R901171255 HED8OP-20/630K14ASV

R901124650 HED8OP-20/630K14KS

R901315271 HED8OP-20/630K14KW

R901106449 HED8OP-20/630K14S

R901108529 HED8OP-20/630K14V

R901437158 HED8OP-20/630K35

026-20276-0

024-31260-0 TB 012 1R00 A101

TDA050EW09B2NXW21

D1VW020DNJDLJ591

RE06M10T2V1R0

026-36336-HR4V065353009G0QA1

EVSA315A101

EVSA315A101

HR21500157

4202152130

SCP01-600-34-06

TDA040EW09A2NXW

D3DW071HNJW

40982923

TEA032EW09B2NXWJ

016-95605-0C5P104834A1

D91FPE52HA2NK00

CE025C04S00N10

PSB160SF1A

C5V06-630B1

AVB3/4X5/8

iEA22/1AS/N227645

137002500

8131203000002400

D1FBE01HC0VKW3

D1FBE01HC0VKW3

026-67036-0C5V06611B1

026-67068-0C5V12-612-B1

LCM3PP02V11

VKSD96T6701541/BA24

512926HydacBausatzFZP-3/4.0/P+V/20(UKF-3)20°3730873

SD1VW020DNJW

R9012787804WE10EB5X/EG24N9K4/M

PV180R1K1T1WMMC

CINDY20-B-PND-S290-L-K25-1

SG-40519-G0O

REXROTH R900566283 M-3SEW6U3X/420MG24N9K4

GE IC693ACC302B

REXROTH R911288990 HDD02.2-W040N-HD32-01-FW

e+h FMU30-AAHEAAGGF

DENISON TB 009 4R** A101    024-50897-000 (新T7ASW B32 ZR00 B102)

PARKER 3309121103 PGP502B0033CP2D1NE3E2S-502A000 8XE2E2B1B1

PARKER CVH201P65

PARKER 3319111039 PGP505A0040CQ2D2NJ7J5B1B1

PARKER DSDU1078E32K TUEV F900 280BAR 12091900008

PARKER F1620S

PARKER SCPSDI-400-14-17  

PARKER 3799539 F12-040-RF-IV-K-000-0000-P0

PARKER D30FPE50UA1VS03

PARKER PV080R1K1T1NULC

PARKER FM6DDKV

PARKER D1FCE01HC9NB73

PARKER 098-91014-0 ZRD ABA 01 S0 D1

PARKER CE040C01L00V10

PARKER RS25R35S4SN1JW

PARKER D1FPE50CA9NB00

PARKER 026-96230-P R5V12 393 32 11W01 A1 152

PARKER 026-75757-0 R5S08 591 36 A1 234

PARKER RS25R25S4SN1JW40

PARKER 098-91020-0 ZRE AB 01 D1

PARKER SCPSDI-250-04-27

PARKER 026-54507-H VV01 311 G0Q F1 0

PARKER SCP01-100-24-07

PARKER SK-CBE400V

PARKER PSB250AF1A5Z(PSB250AF1AZ)

Parker PV092R1K4T1WMFB

PARKER PV092R1K8T1NMMC

PARKER R4V03-535P1PN4MAA1P25

PARKER CCP024D

PARKER D30FPE50UA1HS03

PARKER SCPSD-060-04-16

PARKER D31FBE01EC4NF00

PARKER D1VW004CNJDLJ591

PARKER D3DW020BVJW

PARKER 3349111279 PGP511A0140CK1H2NE5E3B1B1

PARKER VMY210L06TV1P

PARKER R4V03-533P0PM4MAA1

parker AK-D1VWCKW91  

VICKERS DGMPC-3-ABK-BAK-41  

川崎 K3VL80/BW10RKM-P0  

PARKER SD41VW003C1NJW3B

PARKER D91FCE01HC1NS70  

PARKER 026-36336-H R4V06 535 30 09G0Q A1  

PARKER 026-99469-H R6V06 595 10 11G0Q B1

PARKER D1FBE02FC0NS00

PARKER VM210A06VGZ  

PARKER VSA315A0623

VICKERS DG3VP-3-103A-V-M-U-H-10  

VICKERS DG17V-3-6N-60  

Novotechnick诺沃泰克 TRS-0025+EEM33-71+20M(拖链线)  

Novotechnick诺沃泰克 DSP-V1

Rexroth   R900561288 4WE6J6X/EG24N9K4  

PARKER   265572 MRE800F-D1N1N1N1N1000  

PARKER 3349214023 PGM511C0190CM8L3VE5E5RH**G3  

Parker TEA100EW09B2NLWJ  

Parker TEA080EW09B2NLWJ  

Parker TEA063EW09B2NLWJ  

Parker TEA040EW09B2NXWJ  

PARKER F12-040-MF-IV-K-000-0000-P0 3785048  

PARKER PV063R1K1T1NSLC  

PARKER PV046R1K1T1NELC  

PARKER PV063R1K1T1NMLC

Parker D3FPE50YA9NB00  

Parker D1FPE50MA9NS00  

PARKER PV080R1K4T1NTCC  

Parker PV080R1K1T1VMMW  

PARKER PV180R1L1T1NUDM  

PARKER PV270R1K1T1NUDM  

Parker 3786812 F12-040-MS-SV-T-000-0000-P0  

Parker D31FBE01DC4NF00  

MARZOCCHI GHP2D20  

MARZOCCHI GHP3D40

PARKER 3706030 F11-010-MB-CV-K-000-000-0  

Parker D1FBE32CC0NL70C16  

parker D3FBE02MC0NKW0  

PARKER D1FPE50MB9HB70  

parker D41FBB32FC1NS00

PARKER F12-040-MF-IV-K-000-0000-00 3799526(新F12-040-MF-IV-K-000-0000-P0 3785048)

PARKER PV063R1K1T1NUDR  

Parker F11-005-MB-CV-K-000-000-0 3707249  

Parker PV046R1K1T1NKCC  

Parker PV063R1K4T1NSCC  

Parker F12-080-MS-SV-S-000-0000-P0 – 3786397  

PARKER D41FBB32FC1NKW0

PARKER D31FBB32CC4NG00  

PARKER 016-88400-0 R4V03 533 30 A1  

PARKER D41FBR32FC4NS00  

PARKER D1FBE01HC0NF0019 5  

Parker D41FBE02FC4NF00  

Parker PVCMEFCN1  

Parker D41FCB31FC1NE70  

PARKER D1FVE02CC0VKW3

PARKER VMY210L10V1P  

PARKER 026-67036-0 C5V06 611 B1  

PARKER 016-87653-0  

PARKER D31FPE02CC4NK00  

PAKRER CPOM6DDV31  

PARKER D1VW004CNJEE  

Parker D41FCB31FC4NE70  

Parker D91FCE01FC1NE70  

PARKER SD500B06V  

PARKER TE0130MW260AAAB  

PARKER RS10M25S4SN9JW  

PARKER RS10R25S4SN1JW  

parker PV046R1K1T1NMM1  

PARKER PV046R1K1T1NMRC  

PARKER RS25M35S4SN9JW

PARKER D91FCE01HC1NS70  

PARKER 026-36336-H R4V06 535 30 09G0Q A1  

PARKER 026-99469-H R6V06 595 10 11G0Q B1  

PARKER D1FBE02FC0NS00  

PARKER VM210A06VGZ  

PARKER VSA315A0623

rexroth Z2S6-1-6X R900347495  

VICKERS DGMPC-5-ABK-BAK-30  

Parker 25-2020/20X86-BM  

Parker N365T600249

REXROTH R900561274 4WE 6 D 6X/EG24N9K4

rexroth R900561274 4WE 6 D 6X/EG24N9K4

parker  FM3DDSV

Bedia 320402 CLS-40

松下 AFPX-E30R

rexroth DR20-4-5X/200YM R900500255

rexroth Z2DB10VC2-4X/200V R900496390

力士乐 R900489356 Z4S 6-1X/V

力士乐 Rexroth R165322820

Hydrolina G2PA-84-S-V-A  

rexroth R900438885 MG 8 G1X/V

parker D31FHE02C1NB0047

REXROTH R900424150 DBDS10K1X/315  

REXROTH R900561288 4WE 6J6X/EG24N9K4

REXROTH R900561274 4WE 6D6X/EG24N9K4

REXROTH R900344549 M-SR 10 KE05-1X/ 0  

HYDAC 0160 MG 010P  

HYDAC SBO50-3,5E1/112A9-50FF 3747205  

HYDAC SB330-10A1/112A9-330A 2127116  

Rexroth R901382315 4WRPEH 6 C3 B40L-3X/M/24A1

Rexroth     R910990406 A10VSO10DR/52R-PPA14N00

EF41-EE0-42

EF31-CB0-42

EF11-LB0-42

EF36-DB0-42

EF41-CB0-42

EF41-FB0-42

EF46-DB0-42

EF96-HB0-42

EF31-BB2-42

EF81/91-HB0-42

EF11-HB0-42

EF11-LB2-42

EF31-AB0-42

EF31-AB2-42

EF31-AE0-42

EF31-BB0-42

EF31-BB2-42

EF31-CB2-42

EF31-CE0-42

EF31-BE0-42

EF36-AB0-42

EF36-CB0-42

EF41-BB0-42

EF41-CB2-42

EF41-CE0-42

EF41-EB0-42

EF41-EB2-42

EF41-EE0-42

EF41-FB2-42

EF41-FE0-42

EF46-BB0-42

EF46-FB0-42

026-46329-5 2F1C-0301B5C10DE

TF0240MW410AAAB2CZ

PV180R1K1T1NMMC?50DE

026-41245-H R4V03-5351109G0QA12550DE

D1VW020BNJEE9118DE

D1FPE50HB9NB0050DE

TDP050EH99C2NB01DE

016-95314-5 R4R03-53511B51020DE

D31DW020B4NJEE2DE

026-75729-H R4V10-5931209G0QA1251DE

R6V10-5913009W31B11DE

3319111338 PGP505A0040CQ2D2NE5E3B1B11CZ

026-36143-H R4V03-5351009G0QA1252DE

PV080L1K1T1NMMC1DE

PV080R1K1T1NMR11DE

PV270R4K1T1NUDR1DE

026-20679-0 R4V03-53331A1257DE

PV270R4L1T1NUDM3DE

D91FBE01HC4NF0020DE

026-99134-H R4V06-5353011G0QA5255DE

D31FPB61EB2VK002DE

3319219039 PGM505A0100BQ2D2NE2E2B1B1G42CZ

016-87083-0 R1E02-3321A1105DE

D1FVE02BCVLW5DE

D1FBE01HC0NF005DE

D3W001FNJWI2N2DE

016-95330-0 R4R06-59111B1103DE

026-36246-H R4V06-5351009G0QA1254DE

026-36776-H R4V06-5351011G0QA12545DE

016-84166-0 R4V10-53510A1251DE

026-99114-H R4V06-5351011G0QA52514DE

026-22799-0 R4R03-59131B1102DE

D41FBE02FC1VKW02DE

PV023R1K1T1NMMC5DE

CE063C04U00N14DE

016-87702-5 R4V03-53311A5253DE

D41VW004C4NJWI3N4D1DE

016-65203-0 R1E02-3121A1103DE

026-67398-C R5V12-3933209W02A12510DE

026-96230-P R5V12-3933211W01A12515210DE

CE032C01S12N1DE

3339111379 PGP517A0330CM1H3NE6E5B1B11CZ

D1FBE02KC0NS032DE

D3FBE02SC0VKW02DE

9C1600S50USA

SD500A06V16DE

PV016R1K1T1NMMC50DE

SD500B06V?25DE

D41VW001C4NJWI3N1DE

R4R03-59531B52DE

R6V03-59130B11DE

D31FBE02EC4NKW01DE

D41FPE52FC4NB705DE

D81VW011C1NTW3A1DE

HED8OP-2X/100K14S力士乐HDE8系列压力开关订货资料